1.Загальні положення

1.1. Положення про внутрішній моніторинг у гімназії (далі - Положення) розроблено у відповідності до вимог Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, постанови Кабінету Міністрів України №1095 від 25.08.2004 р. “Деякі питання запровадження зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти”, №1312 від 31.12.2005 р. “Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання і моніторингу якості освіти” та спрямоване на підвищення якості освіти, активізацію й удосконалення діяльності навчального закладу.

1.2. Положення поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу.

1.3. Внутрішній моніторинг передбачає збирання, оброблення, зберігання і розповсюдження інформації про стан якості освіти в гімназії, прогнозування на підставі об’єктивних даних динаміки і основних тенденцій її підвищення, розроблення обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень стосовно підвищення якості надання освітніх послуг.

1.4. Положення визначає єдину систему здійснення внутрішнього моніторингу та забезпечення системного підходу до організації збору, збереження, обробки і розповсюдження інформації.

1.5. Положення узгоджується з педагогічною радою, затверджується директором гімназії.

2. Завдання та мета моніторингу

 2.1. Основними завданнями моніторингу є:

         - визначення якості навчальних досягнень учнів, рівня їх соціалізації;

         - сприяння підвищенню якості освіти учнів гімназії;

         - вивчення зв’язку між успішністю учнів, потребами особистості та соціально-психологічними умовами її формування, результатами роботи педагогів;

         - оцінювання якості кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, ресурсного забезпечення навчально-виховного процесу в гімназії;

         - створення креативного освітнього середовища;

- реалізація особистісно орієнтованої системи навчання, адаптованої до рівнів і особливостей розвитку учнів;

         - упровадження педагогічних інновацій, сучасних інформаційних технологій для оновлення змісту освіти та форми організації навчально-виховного процесу.

2.2. Мета внутрішнього моніторингу:

         - визначення результативності навчання та виховання учнів;

         - перевірка відповідності змісту освіти сучасним вимогам;

         - визначення ефективності використання матеріально-технічних ресурсів;

         - створення сприятливих умов для виявлення і підготовки здібних та обдарованих дітей;

         - виявлення та підтримка творчих педагогів;

         - розширення банку педагогічних технологій, що використовуються у навчально-виховному процесі;

         - проведення порівняльного аналізу навчальних досягнень учнів з базових дисциплін з метою корекції та досягнення позитивної динаміки;

         - вироблення ефективних управлінських рішень;

         - планування та прогнозування розвитку гімназії;

         - підвищення позитивного іміджу, престижності та конкурентоспроможності гімназії.

3. Порядок проведення моніторингу

3.1. Організація роботи щодо координації внутрішнього моніторингу покладається на заступника директора, що відповідає за науково-методичну роботу в гімназії.

3.2. Робота з проведення внутрішнього моніторингу здійснюється експертною групою, склад якої визначається наказом директора гімназії.

3.3. Для проведення моніторингових досліджень використовуються тільки науково обґрунтовані та рекомендовані технології (інструментарії).

3.4. Матеріали моніторингових досліджень учитель узгоджує з керівником предметної кафедри (головою методичного об’єднання).

3.5. Керівник предметної кафедри (голова методичного об’єднання) слідкує за дотриманням критеріїв здійснення моніторингу з предметів свого циклу.

3.6. Результати моніторингових досліджень педагогів узагальнюються за рекомендованою формою.

3.7. Узагальнення моніторингових досліджень на рівні гімназії координує заступник директора з науково-методичної роботи.

3.8. Аналіз та обговорення підсумків моніторингових досліджень проводиться щороку на засіданнях предметних кафедр (методичних об’єднань), педагогічної ради гімназії.

3.9. Матеріали моніторингових досліджень зберігаються протягом року, а  підсумкові - протягом трьох років.

3.10. Проведення моніторингових досліджень здійснюється у 3 етапи:

І етап - підготовчий, передбачає постановку мети, визначення об’єкта спостереження, встановлення термінів проведення моніторингу, підбір інструментарію.

ІІ етап - практичний: збір інформації через проведення співбесід, тестувань, анкетувань, відвідування уроків, проведення контрольних, тестових робіт, позакласних заходів.

ІІІ етап – аналітичний: аналіз і систематизація інформації, розробка рекомендацій та пропозицій, формування висновків.

 

Погоджено на засіданні                                      

педагогічної ради гімназії № 3                           

від 28.08.2014 р., протокол №1