ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО «ПОШУК»
ГІМНАЗІЇ № 3

1. Загальні положення

1.1. Наукове товариство учнів гімназії (НТУГ) – добровільне інтелектуальне об’єднання, мета якого - прагнути до більш глибокого пізнання та практичного застосування набутих знань у різних сферах науки, техніки, культури, до розвитку творчого, самостійного, аналітичного  мислення, усвідомленого підходу до власної діяльності, удосконалення умінь та навичок пошуково-дослідницької роботи.

1.2. Діяльність НТУГ здійснюється згідно даного Положення під керівництвом учителів.

3. Основні завдання товариства

  • Популяризація наукових знань.
  • Виявлення інтересу і схильності учнів до науково-пошукової діяльності, поглиблення підготовки до неї.
  • Розвиток пізнавальної активності, дослідницькі вмінь та навичок, творчих здібностей у процесі навчальної та пошуково-дослідницької діяльності.
  • Знайомство з методами і прийомами наукового пошуку.
  • Прищеплення основ роботи з науковою літературою, формувати вмінь відбирати, аналізувати, систематизувати матеріал, виявляти і формулювати проблеми, грамотно оформляти наукову роботу, оволодівати мистецтвом дискусії, виступати перед аудиторією з доповідями.
  • Використання науково-практичної конференції для створення єдиного освітнього простору гімназії.
  • Пропаганда досягнень науки, техніки, літератури, мистецтва.
  • Сприяння професійному самовизначенню гімназистів.

4. Членство у товаристві

4.1. Брати участь у роботі НТУГ «Пошук» можуть учні всіх класів гімназії.

4.2. До структури НТУГ «Пошук» входять підготовча секція (для учнів 1-4 класів) та предметні секції (для учнів 5-11 класів).

4.3. Базою пошуково-дослідницької діяльності членів НТУГ «Пошук» є відвідування елективних курсів, участь у роботі факультативних шкіл гімназії, Дніпропетровського обласного відділення МАН (http://dvman.dnepredu.com), Дніпропетровської обласної аерокосмічної школи (http://aerospace.klasna.com/ru).

    

5. Загальні вимоги до творчих робіт членів НТУГ

5.1. Пошуково-дослідницькими роботами в НТУГ вважаються ті, які:

  • висвітлюють факти, події, явища та їх окремі сторони, невідомі раніше;
  • пов’язані з науковими узагальненнями, власними висновками, отриманими в результаті самостійної пошукової роботи;
  • пов’язані з конструюванням технічних приладів, що можуть стати принципово новим вирішенням науково-практичних задач.

5.2. Кожна творча робота повинна вміщувати наукові узагальнення і закінчуватись самостійно зробленими висновками. До роботи додається список використаної літератури, малюнки, креслення, фотографії, мапи, графіки, а також тези до роботи та короткий опис для вміщення до каталогу пошуково-дослідницьких робіт учнів гімназії.

 

ног

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ

НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА «ПОШУК» гімназії № 3

1. Загальні положення

1.1. Метою проведеннянауково-практичної конференціїє підтримка й заохочення здібних та обдарованих дітей, сприяння учнівській дослідницькій діяльності та громадське визначення її результатів.

1.2. Організатором науково-практичної конференції є предметні кафедри та методичні об’єднання педагогів гімназії, учнівське наукове товариство «Пошук» .

1.3. У науково-практичній конференції беруть участь учні 1-4 класів (підготовча секція) та учні 5—11-х класів (предметні секції).

1.4. Для участі в конференції претенденти повинні:

  • подати письмову роботу, що відображає учнівське дослідження, яке відповідає тематиці обраної секції, демонстраційні матеріали для презентації роботи;
  • виступити з доповіддю на конференції з публічним захистом отриманих результатів;
  • подати презентацію чи публікацію роботи.

1.5. Матеріали, надані на конференцію, зберігають у методичному кабінеті гімназії на електронних носіях. Дайджест матеріалів  конференції розміщується на сайті гімназії (http://www.star3.dp.ua/my-himnazysty/naukove-tovarystvo).

1.6. Письмова робота повинна містити:

  • дослідження теми, яке може супроводжуватись ілюстративним матеріалом (графіками, малюнками, фотографіями тощо); обсяг — не більше ніж 15 сторінок тексту (надрукованого на папері формату А4 з одного боку через 1,5 інтервали, шрифтомTimesNewRoman розміром 14 пунктів, сторінки пронумеровані);
  • тези до роботи (обсяг - 1 сторінка), що має вміщувати основні пункти роботи (мета, джерела, методика дослідження, спостереження й висновки);
  • опис роботи (обсяг - не більше 10 рядків) для опублікування в каталозі конференції.

2. Критерії відбору пошуково-дослідницьких робіт учнів

2.1. На конференцію приймаються пошукові, дослідні, прикладні й творчі роботи учнів за такими секціями:

  • «Словесність»;
  • «Суспільно-гуманітарні науки»;
  • «Математичні науки»;
  • «Природничі науки»;
  • «Технології».

2.2. Вимоги до учнівської пошуково-дослідницької роботи:

  • відповідність змісту роботи обраній темі;
  • самостійний аналіз дібраних відповідно до обраної програми фактів і власні висновки на основі проведеного аналізу;
  • ознайомлення з інформаційними джерелами;
  • проблема, висвітлена в роботі, повинна мати оригінальне розв’язання; цінним є творчість, інтелектуальна продуктивність, відкриття й генерація нових ідей;
  • чітка композиція роботи.

3. Публічний захист роботи

3.1. Публічний захист роботи відбувається у вигляді доповіді учасника на засіданні секції конференції. Метою публічного захисту є об’єктивне оцінювання творчих здібностей та формування інтелектуального потенціалу учасника конференції.

3.2. Критерії оцінювання пошуково-дослідницької учнівської роботи:

  • самостійність виконаної роботи;
  • рівень загальної і спеціальної підготовки автора;
  • логіка викладу (доведеність викладених думок);
  • оригінальність мислення;
  • загальній світогляд, ерудиція автора роботи;
  • відповідність роботи визначеному жанру, її грамотне мовленнєве оформлення;
  • уміння правильно, переконливо, дохідливо розкрити основний зміст роботи в усній доповіді, відповісти на запитання.