Положення

про учнівське самоврядування

у гімназії № 3 - загальноосвітньому закладі І-ІІІ ступенів Новомосковської міської ради

     Сучасні умови розвитку суверенної, демократичної, правової держави вимагають формування якісно нового громадянина, здатного включитися в демократичні процеси, його адаптації до вимог сьогодення з урахуванням світових стандартів та зразків, підготовки до самостійного життя та використання свого потенціалу в інтересах суспільства, держави. Важливою складовою у вирішенні цих проблем є учнівське самоврядування, яке створюється і діє в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах на основі цього Положення.

Дане Положення регламентує діяльність учнівського самоврядування незалежно від типу навчального закладу та форми його власності.

1. Загальні положення

1.1. Учнівське самоврядування в загальноосвітньому навчальному закладі, як процес організації учнями життєдіяльності свого колективу, керується Конституцією України, Законами України "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту".

Учнівське самоврядування має варіативний характер; у залежності від контингенту і типу закладу самоврядування здійснюється на рівні як навчального закладу, так і класу та інших творчих об'єднань учнів (вихованців).

1.2. Учнівське самоврядування базується на демократичних засадах у поєднанні з національними та загальнолюдськими принципами і спрямоване на:

 • формування і розвиток соціально активної особистості, виховання патріота суверенної України з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості;
 • забезпечення і захист прав інтересів учнів (вихованців), підвищення у них інтересу до знань;
 • розвиток здібностей обдарованих учнів (вихованців) відповідно до їх нахилів;
 • пропаганду здорового способу життя;
 • запобігання негативним проявам в учнівському середовищі;
 • організацію дозвільно-розважальної діяльності;
 • створення творчих дитячих та молодіжних об'єднань за інтересами.
  • У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються чинним законодавством України, рішеннями органів управління освіти, у підпорядкуванні яких перебуває навчальний заклад, Статутом гімназії та цим Положенням.
  • Учасниками учнівського самоврядування можуть бути всі учні (вихованці) навчального закладу, класу та інших творчих об'єднань.

2. Структура і організація роботи учнівського самоврядування

2.1. Початковий ступінь учнівського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу здійснюється на рівні класу, вищий - на рівні освітнього закладу.

2.2. Вищим органом учнівського самоврядування є загальні збори, на які обираються представники від кожного класу, де затверджується Положення про учнівське самоврядування навчального закладу, обирається виконавчий орган, визначається його структура і термін повноважень, заслуховується звіт. Загальні збори проводяться не рідше одного разу на рік.

2.3. Виконавчий орган учнівського самоврядування в загальноосвітньому навчальному закладі обирається терміном на один рік шляхом голосування на загальних зборах.

Учнівське самоврядування може мати різноманітні форми: учнівський комітет, парламент, старостат тощо.

2.4. Кількісний склад виконавчого органу учнівського самоврядування (учнівського парламенту) визначається від кожного класу в залежності від кількості V-ХІ класів та учнів у загальноосвітньому навчальному закладі.

2.5. Виконавчий орган учнівського самоврядування обирає прем’єр-міністра, секретаря та створює міністерства: ОСВІТИ-навчання, ЮСТИЦІЇ- дисципліни і порядку, МЕДІА-інформації та просвіти, ДОЗВІЛЛЯ-культури та відпочинку, СПОРТ- здоров’я та спорту, ЮНІОР –робота з молодшими школярами .

2.6. Перелік питань, що належить до компетенції виконавчого органу учнівського самоврядування та план роботи узгоджується з адміністрацією закладу.

2.7. Президент учнівського самоврядування координує роботу міністерств, проводить засідання активу, здійснює контроль за виконавчою дисципліною, є членом педагогічної ради навчального закладу та бере участь в її роботі, де обговорюються питання учнівського самоврядування, проблемні питання життя учнівського колективу та окремих учнів (вихованців). Звертається з відповідними пропозиціями до адміністрації навчального закладу, батьківського комітету та опікунської ради.

2.8. Прем’єр-міністр організовує діяльність мінстерств, ведення документації (план роботи, плани проведення заходів тощо), контролює виконання рішень та інформує про це членів учнівського самоврядування, у разі відсутності президента, виконує його обов'язки.

2.9. Секретар виконавчого органу учнівського самоврядування веде протокол засідань.

Секретар має право:

 • звертатися з пропозиціями до адміністрації навчального закладу та педагогічної ради;
 • опротестувати у вищому органі учнівського самоврядування будь-які дії структурних підрозділів учнівського самоврядування, якщо вони обмежують його права, принижують його гідність або ускладнюють досягнення цілей підрозділу учнівського самоврядування;
 • на користування навчально-виробничою, матеріально-технічною та спортивною базами з метою реалізації планів роботи органів учнівського самоврядування;
 • на проведення масових заходів за погодженням та підтримкою адміністрації та педагогічного колективу навчального закладу.

2.10. Виконавчий орган учнівського самоврядування розробляє права і обов'язки кожної комісії учнівського самоврядування і узгоджує їх з адміністрацією навчального закладу.

2.11.Члени органів учнівського самоврядування зобов'язані бездоганно виконувати вимоги до учасника навчально-виховного процесу, які передбачені Положенням про загальноосвітній навчальний заклад; бути учасниками у всіх добродійних справах, захищати честь свого закладу та інтереси його учнів.

 • Позбавлення членства в органах учнівського самоврядування допускається у випадках, якщо член виконавчого органу учнівського самоврядування:
 • порушує правила внутрішнього розпорядку;
 • не систематично виконує свої обов'язки; - вибуває з навчального закладу.

2.13 У разі кількісної зміни в органах учнівського самоврядування учні (вихованці) повинні протягом десяти днів обрати іншого члена з того ж первинного осередку.

3. Педагогічний колектив і учнівське самоврядування

Педагогічний колектив, керівництво навчального закладу сприяють організації і вдосконаленню учнівського самоврядування, надають необхідну інформацію про організацію навчально-виховного процесу, співпрацюють у вирішенні всіх питань життя колективу, надають учнівському активу всебічну допомогу.

3.1 Засідання виконавчого органу учнівського самоврядування проводиться не більше одного разу на місяць і вважається правомірним, якщо на засіданні присутні дві третини його членів.

3.2 На засідання виконавчого органу учнівського самоврядування можуть запрошуватись керівники первинних осередків, учні (за необхідністю), вчителі, представники адміністрації навчального закладу, батьки.

3.3 Гласність учнівського самоврядування забезпечується шляхом оперативного доведення інформації про прийняті рішення через керівників первинних осередків та висвітленням цих питань через засоби інформації навчального закладу ( пресу (стіннівки), повідомлення на спеціальному стенді оголошень тощо).

4. Первинні осередки в учнівському самоврядуванні

4.1 Головною структурною одиницею учнівського самоврядування є первинний колектив: клас. Самоврядування у первинних осередках має аналогічну структуру відповідно до структури виконавчого органу учнівського самоврядування навчального закладу.

4.2 Вищим органом учнівського самоврядування первинного осередку є збори, на яких шляхом головування обирається президент класу, його заступник та відповідальні за окремі сфери діяльності.

4.3. Збори первинного осередку проводяться не менше одного разу на 2 місяця. Після завершення різних видів роботи підбиваються підсумки, планується робота на майбутнє.

5. Права і обов'язки членів органів учнівського самоврядування

5.1. Члени органів учнівського самоврядування мають права та обов'язки, якими наділені учні (вихованці) загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, згідно з законодавством України та Статутом освітнього закладу.

5.2. Члени учнівського самоврядування мають право:

 • обирати і бути обраними до будь-якого органу учнівського самоврядування;
 • звертатися до будь-якого органу учнівського самоврядування і отримувати відповідь по суті питань.